Motivaation johtaminen

Faktaa ja käytännön oivalluksia sekä työn että ihmisten johtamiseen yhdellä ratkaisulla.

Ammattikuuntelija

Ulkoistettu Inhouse-Coach taloonne kouluttamaan, valmentamaan ja kehittämään.

Koulutukset

Valmentavat koulutukset yrityksiin ja organisaatioille. Oivalluksia, ei kalvosulkeisia.

Tehoa motivaatiosta ja motivoivasta johtamisesta

Vahvistusta ihmisten, työkyvyn ja asiantuntijuuden johtamiseen. Työkaluja esimiestyöhön ja tiimityön sujuvoittamiseen. Parempi projekti kaikille.

Mitä yksinkertaisempaa, sitä toimivampaa - tulokset puhuvat puolestaan. Pelolla johtaminen johtaa osaamisen karkaamiseen. Sitoutuminen ja tulokset rakentuvat hyvälle vuorovaikutukselle, avoimuudelle ja myönteisyydelle - motivoivalle johtamiselle.

Johtaminen vaikuttaa jopa tutkittua ja luultua enemmän poissaoloihin ja työhyvinvointiin - tuottavaan työhön.

Tutkimuksen mukaan Suomessa menetetään joka vuosi 5 miljardia euroa tekemättömän työn kustannuksiin, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 2650 euron vuotuisia kustannuksia jokaista henkilötyövuotta kohti.

Mitä jos jokaiseen työtekijään sen sijaan panostettaisi muutaman sata euroa vuodessa huolehtien hänen motivaationsa ja työkykynsä hyvästä tasosta, säästetään sillä tuo keskimääräinen 2650 euroa/hlö, ja pidetään henkilöstö vieläpä terveenä ja innostuneena töissä läpi vuoden?

Oikeilla työkaluilla päästään salamannopeasti kiinni sekä faktaan että oivalluksiin siitä mikä toimii ja mikä ei, sekä yksilö- että tiimitasolla, jopa läpi koko organisaation.

Samalla opitaan viemään asioita ja muutosta paremmin eteenpäin, niin että kaikki voivat osallistua ja olla vähintään tyydyttävästi tyytyväisiä muuttuviin tilanteisiin. Epätietoisuus vähenee ja motivaatiotaso nousee - henkinen työkyky kasvaa.

Tiedolla ja oivalluksilla tuotetaan avoimuutta, luottamusta ja laadukasta ajattelua.

Parhaassa tapauksessa osallisuus muutosten toteuttamisesta siirtyy luonnolliseksi osaksi jokaisen normaalia työpäivää. Kommunikaatiotaitojen parantuessa viestit asioista ja henkilöiden välillä selkeytyvät johtaen parempaan ymmärrykseen siitä missä ollaan, mitä ollaan tekemässä ja mihin pyritään. Työtavat sujuvoituvat ja yhteishenki parantuu entisestään. Jokaisen työllä on merkitys.

Häärääminen vähenee, tuottava työ lisääntyy.

Kaikki jaksavat ja voivat paremmin. Töihin tullaan mielellään ja siellä viihdytään. Tavoitteiden saavuttamista päästään juhlimaan yhä useammin niin kahvihetkillä kuin perjantailounaillakin. Huonoimmassakin tapauksessa faktat ja uudet oivallukset johtavat ratkaisuihin, jotka päätyvät parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen.

Mammuttien aika on ohi - hyvä systeemi voi olla myös kevyt, ketterä ja yksinkertainen.

Ja toimivaakin systeemiä kannattaa aina parantaa!

 

Kysy lisää, ja pyydä Tarua soittamaan Sinulle

Motivaatiota ja innostusta = tuloksia

Työkalu motivoivaan työn ja ihmisten johtamiseen

EASI

Ratkaisee nopeasti sujuvamman työnteon ja johtamisen tietotarpeet kolmella eri tasolla - käytännön työkalu ja väline:
 1. Henkilökohtaiseen kehittymiseen: vahvuudet, kompastuskivet, työtavat, motivaatio, osaamisen kehittäminen
 2. Tiimityön kehittämiseen: vahvuudet, kompastuskivet, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, yhteiset työtavat ja motivaatio, tiimihenki
 3. Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen: työntekijän ja esimiehen välinen kommunikaatio, kehityskeskustelut, koulutussuunnitelmat, työnkuvan muutokset, roolien ja vastuiden määritys
Vie nopeasti asioiden ytimeen, ja säästää aikaa turhalta ihmettelyltä.

Lopputuloksena luvassa omaan itseensä ja työhönsä tyytyväisiä sekä työssään tuloksekkaasti toimivia osaajia!

Esimiehelle ja esimietyöhön tämä sopii käytännön keinoksi:
 • Kehittää omiea työ-, motivaatio- ja kommunikaatiotaitoja,

 • Ymmärtää henkilöiden käyttäytymistä ja suoriutumista,

 • Jakaa tehtäviä ja organisoida työt tiimissä samalla sekä henkilöiden että tiimin itseohjautuvuutta lisäten,

 • Motivoida ja innostaa henkilöitä ja tiimiä tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseen,

 • Avata ja ratkaista ongelmia yhdessä tiimin tai esim. epämotivoituneen tai työssään huonosti suoriutuvan henkilön kanssa,

 • Kehityskeskusteluihin pohjana tarkastella henkilöiden työtilannetta ja suoriutumista sekä asettaa mielekkäitä henkilökohtaisia ja yhteisiä kehittymistavoitteita. Tavoitteiden saavuttamisen seurannasta tuleen näin myös helppoa ja automaattinen osa jatkuvaa kehittymisprosessia.

Yhdelle henkilölle työkalun käyttöönotto ja hyödyntämisen aloittaminen sisältää yksinkertaisimmillaan:
 1. Sähköisen EASI-kyselyn (n. 20 min.) henkilökohtaisen käyttäytymis- ja motivaatiotyylin kartoittamiseksi,
 2. Havainnollinen ja helposti ymmärrettävä oman tyylin/profiilin mukainen pdf-raportti valmiine kehittämisehdotuksineen.

Tähän yhdistetään tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan joko henkilökohtainen palautekeskustelu, tai yhteinen palaute- ja koulutustilaisuus tai verkkokurssi yrityksen/tiimin kaikille kehittämistoimiin osallistuville.

Selkeä ja nopeasti käytännön tietoa ja hyötyä tuottava pohja valmentaville koulutuksille ja pidemmille organisaation ja henkilöstön kehittämisprojekteille.

Nopeuttaa valmennusten aloittamista ja olennaisten kehittämistarpeiden kiteyttämistä, ja säästää siten kallista aikaa turhalta vatvomiselta.

Havainnollinen ja konkreettinen kehittämisen väline

Kun EASI-kartoitukset tehdään koko tiimille, on vastausten pohjalta mahdollista tuottaa myös koko tiimiä kokonaisuudessaan kuvaavat ja havainnollistavat yhteenvedot, joiden avulla tiimityön kehittäminen tarpeineen ja mahdollisuuksineen ovat selkeästi esitettävissä ja kaikkien helposti ymmärrettävissä.

Näin voidaan tehokkaasti kehittää paitsi tiimityötä itsessään, myös projektinhallintaa, asiakastyötä ja viestintää tuloksia tuottavan työn lisäämiseksi.

 

Kysy lisää, ja pyydä Tarua soittamaan Sinulle